Mi az Ügyfélsegítő?

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉLSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL

 

Az Ügyfélsegítő célja, hogy polgári ügyekben a jogi képviselő nélkül eljáró fél a járásbíróságokon jegyzőkönyvbe mondhassa keresetét, kérelmét. Természetszerűleg csak olyan kérelmek felvétele kerülhet szóba, amelyeknek elbírálása, elintézése a bíróságok hatáskörébe tartozik.

A beadványokat a félnek jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatványokon előterjesztheti. Az ügyintéző feladata a szóbeli kérelmek írásba foglalása, az eljárási szabályoknak megfelelő formába öntése.

Az ügyfél tájékoztatást kaphat a megfizetendő illeték összegéről, a megfizetés módjáról, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kérhet költségmentességet vagy vehet igénybe pártfogó ügyvédet.  Az ügyintézés azonban nem járhat jogi tanácsadással, pertaktikai tippekkel, jogi állásfoglalással vagy jogszabály-értelmezéssel, esélylatolgatással. Az ügyintézők az Ügyfélsegítőn az ügyfeleket legfeljebb a szükséges útbaigazítással láthatják el abban az esetben, ha kérelmük nem bírósági útra tartozik.

Előzetes véleményt vagy tanácsot sem áll módjukban adni a perekkel vagy vitás jogviszonyokkal kapcsolatban, hiszen azok eldöntése a perbíróság feladata, amely a konkrét ügyben az eset összes körülményét figyelembe véve, általában bizonyítási eljárást lefolytatva jár el. A jogi képviselő nélkül eljáró fél a folyamatban lévő ügyben is előterjeszthet tárgyaláson kívüli szóbeli kérelmeket, amelyre azonban csak a perbíróságon, van lehetőség.

Amennyiben jogi segítségnyújtásra szorulnak, több lehetőség is rendelkezésre áll, így többek között:

 • ügyvéd
 • jogi segítségnyújtó szolgálat (Zala Vármegyei Kormányhivatal) 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44., a Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának illetékessége az egész vármegyére kiterjed
 • egyéb ingyenes jogi segítségnyújtó szolgálat (alapítványok stb.)

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az a tény, hogy a kérelmük az Ügyfélsegítő szolgáltatás keretében került rögzítésre, nem jelent előnyt olyan kérelmekkel szemben, amelyeket az ügyfél írásban, önállóan terjeszt elő.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

 • az ingatlannal kapcsolatos jogvitában lehetőség van az Ügyfélsegítőn való segítségkérésre, de az ezzel kapcsolatos jogügyletek, szerződések általában ügyvédet vagy közjegyzőt igényelnek (adásvételi szerződés, ajándékozás stb.), így e témakörben felesleges felkeresni az Ügyfélsegítőt,
 • gondnokság alá helyezés iránti keresetet a gyámhatóság is benyújthatja, így az eljárást ott is lehet kezdeményezni,
 • hárommillió forint alatti pénzkövetelés esetén közjegyzőnél kell fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni, ilyen esetekben nem lehet közvetlenül bírósághoz fordulni,
 • munkaügyi perrel kapcsolatban a felperes a belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási-, vagy munkahelye szerinti vagy az alperesre általánosan illetékes bíróságon mondhatja jegyzőkönyvbe a keresetét,
 • ha közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt kívánnak önállóan írásban keresetet benyújtani, akkor azt az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervnek kell megküldeni és a Veszprémi Törvényszék fogja elbírálni, a keresetlevél saját szerkesztésben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon is előterjeszthető,
 • a zaklatás közvádra üldözendő bűncselekmény, ezért zaklatás miatt nem lehet feljelentést tenni a bíróságon, hanem csak a rendőrségen, illetve az ügyészségen (ahol szintén van mód segítséget kérni az ügyfeleknek),
 • birtokvédelmi ügyben elsőként a település szerint illetékes jegyzőnél érdemes érdeklődni,
 • a bíróság határidős, hiánypótlást tartalmazó felhívásainak a fél maga is eleget tehet, nem kötelező az Ügyfélsegítőn előterjeszteni, továbbá ha a fél azért mulaszt határidőt, mert nem vette igénybe megfelelő időn belül az Ügyfélsegítőt, a jogkövetkezmények alól erre hivatkozással nem mentesülhet,
 • az ügyintéző nem ajánlhat ügyvédet.

 

 

 

Időpont foglalásra itt van lehetőség.