PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete tudományos pályázatot hirdet a Zala megyei gyakorló jogászság számára.

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. május 15. 24:00 óra (CET)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. június 15.

 

A pályázatokat a sajnálatos módon kialakult járvány adta helyzetben - szem előtt tartva a kontaktminimalizálás elvét - kizárólag elektronikusan a mjezmsz@gmail.com email címre kell határidőn belül megküldeni.

Az alábbi témákban várunk pályamunkákat:

 • Az internet és az infokommunikációs technológiák expanziójának hatása a jogászi szakmára
 • A koronavírus járvány hatása a jogászi munka mindennapjaira
 • Az új büntetőeljárási törvény gyakorlati tapasztalatai
 • Az új polgári perrendtartás gyakorlati tapasztalatai

Részvételi feltételek:

A pályázat a Zala megyében élő, dolgozó (munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkező) gyakorló jogászok számára kerül meghirdetésre és azon részt vehet valamennyi jogászi hivatásrend képviselője.

Egy pályamunkának több szerzője is lehet.

A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:

Indulni kizárólag csak olyan pályázattal lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázat, illetve szakdolgozat, évfolyamdolgozat céljából, vagy más hasonló, a pályázó munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá megjelentetés, közzététel céljából.

A pályázónak a pályaművéről szükséges készítenie egy 1 oldalas magyar nyelvű összefoglalót.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a hivatkozások, az idézetek pontos használatára és megjelölésére.

A pályázatok benyújtásának formai követelményei

a.) Általános követelmények:

 • A dolgozatok minimális terjedelme egy szerzői ív maximális terjedelme két szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
 • A szöveget pdf fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
 • A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni.
 • A lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően.
 • Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát.

b.) Benyújtás technikai tudnivalói:

A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot, annak fedlapján fel kell tüntetni a pályázó által választott, maximum három szóból álló jeligét.

A pályamű elektronikus úton történő megküldésével egyidejűleg a pályázónak külön pdf fileként szükséges csatolnia aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza:

 • a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, munkahelyét, valamint
 • azon nyilatkozatát, hogy pályázata kapcsán a részvételi feltételekben meghatározott semmilyen kizáró ok nem áll fenn.

A pályamunkák elbírálása:

A dolgozatokat kiemelkedő szakemberek értékelik a Bíráló Bizottság keretében. A Bíráló Bizottság tagjai valamennyien jogászok. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíj odaítélésére.

A Bíráló Bizottság javaslatot tehet a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, ha a benyújtott pályaművek nem érik el az elvárt szakmai színvonalat.

Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki pályaművet nyújtott be, illetve aki tudomással bír arról, hogy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója dolgozattal pályázott.

A pályamunkák díjazása:

A Bíráló Bizottság által díjazásra javasolt és legjobbnak ítélt pályamunkák szerzői (több szerzője együttesen) bruttó 300.000 forint összdíjazásban részesülnek.

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A pályadíjak ünnepélyes átadására a Deák Ferenc Jogásznapon kerül sor, de legkésőbb 2021. július 20. napjáig.

 

 

                                                                     dr. Szabó Ernő Csaba

                                                              MJE Zala Megyei Szervezet elnöke

CsatolmányMéret
381.56 KB
144.53 KB